7 marca, 2018

Projekt EU

PPHU „B.L.SERWIS” BARBARA ALEKSIUK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy BL Serwis poprzez wprowadzenie nowych produktów oraz udoskonalenie procesu produkcji”

Cele projektu

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez działania mające na celu dostosowanie oferty do wymagań panujących na rynku oraz pozyskanie nowych odbiorców. Realizacja projektu wpłynie również pozytywnie na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu. Rozwój firmy Wnioskodawcy, pociągnie za sobą również rozwój całego regionu, m.in. poprzez transfer wiedzy i technologii. Realizowany projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacyjności produktowej, procesowej oraz nietechnologicznej w skali świata.

Planowane efekty:

– Wzrost przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów
– Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach
– Liczba wprowadzonych innowacji produktowych (2,00 szt.)
– Liczba wprowadzonych innowacji procesowych (1,00 szt.)
– Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych (1,00 szt.)

Wartość całego projektu: 255 840,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 114 400,00 PLN

 

 


 

 

Firma PPHU B.L. SERWIS realizuje operację pt. „Budowa wiaty magazynowej oraz zakup nowoczesnych maszyn w celu wprowadzenia do oferty nowych produktów przez firmę PPHU B.L. serwis Barbara Aleksiuk” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Cel operacji:
Budowa wiaty magazynowej oraz zakup nowoczesnych maszyn (wycinarka plazmowa – 1 sztuka oraz przecinarka taśmowa – 1 sztuka) dzięki czemu możliwe będzie wprowadzenie do oferty nowych produktów przez firmę PPHU B.L. Serwis Barbara Aleksiuk oraz zatrudnienie 2 osób: na stanowisku operatora przecinarki plazmowej oraz operatora piły i utrzymanie 2 miejsc pracy na stanowiskach produkcyjnych (spawacz-mechanik oraz szlifierz).

Planowane efekty:
Poszerzenie oferty produktów oraz wzrost konkurencyjności firmy PPHU B.L. Serwis, utworzenie dwóch miejsc pracy oraz utrzymanie dwóch miejsc pracy na stanowiskach produkcyjnych.

Wartość projektu łącznie 513.531,15 zł, w tym:

  • krajowe środki publiczne krajowe 33.312,80 zł
  • środki wspólnotowe w ramach EFMR 177.439,20 zł